Imák

Jézus mondja:

 

      Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy.

      Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad.

      Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged.

      Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább.

      Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy.

      Én jelen vagyok, amikor félelem és szorongás tör rád.

      Én jelen vagyok, amikor senki sem akar téged.

      Én jelen vagyok, amikor falak választják el tőled barátaid.

      Én jelen vagyok, amikor gondjaid miatt már aludni sem tudsz.

      Én jelen vagyok, amikor valaki szenvedést okoz neked.

      Én jelen vagyok, amikor nagy veszélyben forogsz.

      Én jelen vagyok, amikor beteg vagy és segítségre szorulsz.

      Én jelen vagyok, amikor képtelen vagy egyedül megoldani problémáid.

      Én jelen vagyok, amikor a világodat darabokra törik.

      Én jelen vagyok, amikor egy kicsit több szeretetre van szükséged.

      Én jelen vagyok, amikor nagy fájdalmakat érzel.

      Én jelen vagyok, amikor senki sem tartozik hozzád.

      Én jelen vagyok, amikor rossz a lelkiismereted.

      Én jelen vagyok, amikor hozzám kiáltasz.

      Én jelen vagyok, amikor megtérsz hozzám.

 

      Jelen vagyok Én, mint a Nap, amely meleget és vidámságot ad neked.

      Jelen vagyok Én, mint szívedet megörvendeztető virág.

      Jelen vagyok Én, mint szeretettel beburkoló felhő.

      Jelen vagyok Én, mint utadat megvilágító fény.

      Jelen vagyok Én, mint egy olyan szem, amely szeretettel néz rád.

      Jelen vagyok Én, mint olyan kéz, amely gondoskodva fogja kezed.

      Jelen vagyok Én, mint olyan szív, amely mindig érted dobog.

 

      Én úgy vagyok jelen, mint barátod, aki soha nem hagy cserben.

      Én úgy vagyok jelen, mint nővéred, aki gondoskodásával körülvesz.

      Én úgy vagyok jelen, mint bátyád, aki örömödben és bánatodban melléd áll.

      Én úgy vagyok jelen, mint édesanyád, aki együtt érez veled és egészen megért.

      Én úgy vagyok jelen, mint édesapád, aki örök életet ad neked.

 

Én mindig érted vagyok jelen, végtelenül szerető Istened.

 

 
 

  Urunk, Jézus Krisztus,

 

Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.

 

Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:

 

Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.

 

 

 

SZENT BENEDEK IMÁJA

 

Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux

 

Vade retro satana / Numquam suade mihi vana

 

Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

 

 

 

 

 

Imák Szent Mihály főangyalhoz

 

Szent Mihály főangyal, szeretnék igazi tisztelőid közé tartozni, azért őrző, védő

 

oltalmad alá helyezem magamat, munkámat, családomat, barátaimat.

 

Szent Mihály főangyal, segíts, hogy teljes szívemmel szeressem az Istent, édes

 

üdvözítőmet Jézust és édesanyját, Máriát és minden embertársamat.

 

Szent Mihály főangyal állj mellettem életem utolsó pillanataiban az ördög

 

zaklatásai ellen, vezess el a túlvilágra, had énekelhessem egykor veled Isten

 

boldogító színelátása előtt Isten dicsősségét!

 

 

 
 

 

Görög Katolikus fohász Szent Mihály főangyalhoz

 
 

 

Ó, mennyei seregek fővezére, én méltatlan arra kérlek, oltalmazz, óvjál engem, te, a mennyei erők vezére!

 

Szent Mihály főangyal, Istennek fő harcosa, az isteni szolgálattevők fejedelme, az emberek oktatója, kérj nekem hasznosat és nagy kegyelmet!

 

XIII. Leó Pápa  által  minden csendes mise végére elrendelt ördögűző ima

 

 
 

Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

 Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!

 Te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a

 lelkek vesztére körüljárnak a világban,

 Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

 

  A Boldogságos Szűz Mária közbenjárásának kérése

 

Máriát isteni Fia, Jézus, földi életében is úgy tisztelte és szerette, hogy kéréseit soha nem utasította vissza - gondoljunk csak első csodájára a kánai menyegzőn.
A legcsodálatosabb, Máriának is igen kedves ima, mert ismételten kéri, hogy mondjuk, a rózsafüzér.

 

Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.

Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk, földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól, amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk a gonosz ellenség minden cselvetésekor, adj nekünk állhatatosságot, és vezess át minket biztosan az élet nehézségein. Ámen.